Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového Obchodu www.hydramac.sk

Hydramac, s.r.o.
Brezová 457/2
Lokca 02951
Slovensko
IČ: 36 701 025
DIČ:2022275904

Zodpovedná osoba a kontakt

Pavol Papán - konateľ, +421 908 773 884, eshop@hydramac.sk

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Hydramac, s. r. o. a jej obchodnými partnermi. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru.

1) O registrácii

Spoločnosť Hydramac, s. r. o. vyhlasuje, že registračné údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Hydramac, s. r. o. a nebudú poskytnuté tretím stranám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie zákazník súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Hydramac, s. r. o.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môže zákazník kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: eshop@hydramac.sk, alebo na uvedenej korešpondenčnej adrese firmy.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Ceny náhradných dielov na e-shope a v kamennej predajni sa môžu líšiť. Cenou uvedenou na e-shope nevzniká žiaden právny nárok na požadovanie rovnakej ceny v kamennej predajni. 

Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru (vo výške poštovného a balného). O prijatí objednávky je zákazník automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie je. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo nie je na sklade dodávateľa, predávajúci bezodkladne kupujúceho informuje o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Storno objednávky je akceptované do 12 hodín od objednania. Storno objednávky je prijímané výhradne e-mailom zaslaným na adresu eshop@hydramac.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail, telefónne číslo a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou, resp. Poštovým kuriérom.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,8 Eur pri zaslaní tovaru Slovenskou poštou (štandardné dourčenie do 4 pracovných dní), vo výške 12 Eur pri zaslaní tovaru Poštovým kuriérom (expresné dodanie do 2 pracovných dní).
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy navýšená. V prípade navýšenia ceny prepravy je o tejto skutočnosti kupujúci bezodkladne informovaný. V prípade neakceptovania navýšenej ceny prepravy kupujúcim, je možné objednávku stornovať.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky, v prípade zjavne poškodeného balíka, je možná spísaním reklamačného formuláru s doručovateľom priamo pri preberaní tovaru. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku je vždy priložený daňový doklad k objednánému tovaru. Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba je spravidla 24 mesiacov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o päť dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné vyplniť formulár Hydramac-odstupenie od zmluvy a zaslať ho poštou na adresu spoločnosti. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené výhradne písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaný kupujúcim.

Zákonné ustanovenie odstúpenia od zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva v tom prípade bezo zmeny. Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. Všetky zásielky sú sledované až do ich doručenia, so snahou predchádzať problémom vznikajúcim pri doručovaní.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • pripravte zásielku podľa popisu nižšie,
  • tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnený a podpísaný formulár odstúpenia od zmluvy. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzaný.  Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. 

Platba vopred - pri výbere tejto možnosti obdržíte informačný e-mail s údajmi (číslo účtu, variabilný symbol) potrebnými pre platbu bankovým prevodom. Tovar bude expedovaný po obdržaní platby na bankový účet.

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.Poplatok za platbu dobierkou je vo výške 1,2 Eur.

9) Reklamácie a reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa tohto reklamačného poriadku.

Záručná doba je pre spotrebiteľov 24 mesiacov, pričom sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (v zmysle Občianskeho zákonníka , § 619 a nasl.). Záručná lehota 12 mesiacov sa poskytuje na tovar, ktorý je predmetom ďalšieho predaja (použitý tovar)

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru po prevzatí kupujúcim, ďalej na opotrebenie a vady vzniknuté v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo použitie tovaru na iné účely, ako bol pôvodne určený.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd spôsobenými neodborným používaním, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Rovnako nezodpovedá za škody ak montáž náhradného dielu bola vykonaná mimo autorizovaný servis traktorov Zetor. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 

Pri reklamácii vadného tovaru je potrebné predložiť doklad nákupe tovaru (faktúra, pokladničný doklad) a ďalšie doklady, ak boli pri kúpe tovaru vystavené (záručný list, atest apod.). V prípade tovaru (náhradného diela), u ktorého sa vada prejavila až po jeho montáži, je potrebné priložiť aj písomné vyjadrenie odbornej servisnej organizácie.

Po predložení chybného tovaru a dokladov bude zahájené reklamačné konanie, s výsledkom ktorého bude kupujúci písomne oboznámený do 30-tich kalendárnych dní od zahájenia reklamačného konania.

Odlišné vyhotovenie tovaru oproti vyobrazeniu v e-shope (v dôsledku inovácie, alebo zmeny výrobcu) pri zachovaní rovnakej funkčnosti a použiteľnosti dodaného tovaru nie je dôvodom na reklamáciu, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, resp. ustanoveniami kúpnej zmluvy, ak bola pri kúpe spísaná.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Je potrebné priložiť aj vyplnený formulár Hydramac-reklamačný protokol.

Ako postupovať

V prípade reklamácie je potrebné reklamovaný tovar zaslať na adresu spoločnosti (Hydramac, s.r.o., Brezová 457/2, 02951 Lokca).

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri doručení tovaru. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Kupujúci je povinný použiť baliaci papier alebo kartón, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Zasielanie tovaru na dobierku nie je akceptované. Takéto zásielky nebudú prebrané. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad pokladničný doklad, faktúra, záručný list a iné. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený (v stave, v akom bol prebratý pri doručení). U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaní e-mailom, prípadne SMS v zákonnej lehote pre vybavenie reklamácie 30 dní. Rovnako ako pri dodaní objednávky bude kupujúci informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia.

10) alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@hydramac.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (nie právnická osoba nakupujúca cez eshop). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR (takéto žiadosti sú automaticky zamietnuté). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Formulár na začatie alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na stránke SOI. 

11) záverečné ustanovenia

Obsahová čásť (texty, fotografie, grafické časti) internetového obchodu je duševným vlastníctvom predávajúceho - firmy Hydramac, s.r.o., Brezová 457/2, 02951 Lokca, Slovenská republika. Kupujúci si môže zaznamenať ľubovolnú stránku verejne prístupnej časti internetového obchodu pre svoju potrebu najmä za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie, kopírovanie, alebo publikovanie obsahovej časti internetového obchodu je možné iba na základe písomného súhlasu štatutárneho zástupcu predávajúceho (viď zákon č.618/2003 Z.z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov).

Obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2017 do odvolania.
V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Hydramac, s.r.o.